Nabór na wolne stanowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 października 2020r

2020-10-09

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Brody

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody

 wymiar etatu: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c/ nieposzlakowana opinia,
d/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e/ wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f/ co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2019 .1282 t.j./, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  Ponadto kandydat na stanowisko Sekretarza Gminy powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- o finansach publicznych,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- o ochronie danych osobowych,

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 października 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

2020-09-21

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. obsługi biura Rady Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

2020-07-28

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3. pełny etat

 I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunek ekonomia,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż pracy w księgowości,
 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 lipca 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

2019-07-09

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)Posiada obywatelstwo polskie,

b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)Posiada wykształcenie wyższe,

f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,

g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,

h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

 

 

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 9 lipca 2019 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

2019-04-26

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26  kwietnia 2019 r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego  oraz obsługi urzędu

 

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

umowa o pracę, pełny etat

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 3. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 4. znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 5. znajomość ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
 6. znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

2019-03-26

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 26 marca 2019r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds.  kultury, sportu, rekreacji i biblioteki w Urzędzie Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3, 27-230 Brody

umowa o pracę, pełny etat

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 26 marca 2019r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

2019-02-07

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy  w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min.2 lata wskazane w administracji samorządowej
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07 lutego 2019 r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

2018-12-04

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 04 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min.5 lat.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04 grudnia 2018r. Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

2018-09-12
Powiększ zdjęcie Fundusze Europejskie

Wójt Gminy Brody ogłasza nabór na stanowisko instruktora – informatyka (umowa zlecenie)
 do realizacji cyklu szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców z gminy Brody
w ramach Projektu „Nowa Era Komputera –poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”, finansowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej o: Nabór instruktorów w ramach projektu „Z komputerem na TY”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-07-30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U.2018.450 t.j.),

2) 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

3) uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

4) uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

Ogłoszenie o konkursie

2018-07-06

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

I. Podstawa prawna.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.450 t.j.),

  1. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018.603 t.j.)

  2. uchwały Nr V/33/2018r. Rady Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzeni dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,

  3. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

2018-06-06

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, ul. Świętokrzyska 22, 27-230 Brody.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3, § 6 oraz w § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1597.).

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

2018-04-23

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

Warunki pracy - pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,

 3. staż pracy: min. 2 lata,

 4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, AutoCad, Lex.

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-04-03

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

2018-03-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody

 1. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.),
 2. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016.157 t.j.)
 3. uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 4. uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

2018-02-26

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

z dnia 26 lutego 2018r.

Wójt Gminy  Brody

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach ul. St. Staszica 3

pełny etat

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2018r.

Ogłoszenie o konkursie

2018-02-13

Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert, na dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Brody.

 1. Podstawa prawna:

 

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.2017r. poz. 1875 z późn. zm.),

 • 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 (Dz. U. 2017r.poz. 60,1428)

 • uchwały Nr VIII/61/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania,
 • uchwały Nr VIII/60/2017r. Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

2018-01-10

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2018r

Ogłoszenia o prowadzonych konkurach i naborach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Brodach oraz jednostkach podległy w latach 2010-2017

2017-12-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:11933