Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

2020-09-07

Ogłoszenie nr 582177-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.

Gmina Brody: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

2020-09-03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu marki Jelcz L090M

2020-07-13

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

2020-07-03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„ Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody ”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Brody na lata 2021 - 2030 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.
Czytaj więcej o: Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

Dostawa i montaż systemów parkingowych

2020-06-16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż systemów parkingowych”.

Czytaj więcej o: Dostawa i montaż systemów parkingowych

Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

2020-05-28

Ogłoszenie nr 544893-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi w miejscowości Jabłonna ul. Ogrodowa - I etap

Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

2020-05-26

Ogłoszenie nr 543824-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

2020-05-14
 1. Zamawiający – Emitent

Gmina Brody

Urząd Gminy Brody

Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

 

tel.: (41) 27-11-231

e-mail: gmina@brody.info.pl

http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

 

 1. Określenie przedmiotu konkursu
  1. Przedmiot zamówienia

Gmina Brody, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/ 39 /20  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminy Brody na kwotę 5.040.000 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści  tysięcy złotych).

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Brody na 2020 rok.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

2020-05-07

Ogłoszenie nr 537823-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Gmina Brody: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczów, ul. Nadrzeczna

Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

2020-04-29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną
w miejscowości Styków ”.

Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budowlanego budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków

Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

2020-04-09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Dostawę kontenera biurowego”

Czytaj więcej o: Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

2020-03-11

Ogłoszenie nr 522510-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap IV

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

2020-03-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody,
 NIP: 664-19-40-504, tel: (41) 271-12-31, fax: (41) 271-19-78
 godz. urzędowania: poniedziałek 800 – 1600, wtorek  – piątek 715 – 1515

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku”

Termin realizacji zamówienia – do 24.08.2020 r.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

2020-03-06

Ogłoszenie nr 521145-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Gmina Brody: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Budowa parkingu przy ul. Panoramicznej w miejscowości Ruda

Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

2020-02-28

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

 • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
 • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
 • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.
Czytaj więcej o: Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

2020-01-30

Ogłoszenie nr 507759-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Gmina Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 – „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej – etap III

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1

2020-01-10

Ogłoszenie o przetargu w załączniku ogłoszenia.

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

2019-11-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubienia na odcinku 0,5km od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Zachodnia) w tym:

Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

2019-11-25

Ogłoszenie nr 627416-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz
z oświetleniem – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem – etap I

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

2019-11-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Aptecznej
i Szkolnej w miejscowości Krynki od DP 0624T ul. Kościelna do skrzyżowania z ul. Górną -
DP 0624T (odcinek o dł. 700m) w tym:

Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

2019-11-13

Ogłoszenie nr 621851-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Gmina Brody: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

2019-11-15

Ogłoszenie nr 623152-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:66985