Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

2019-07-02

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-07-01

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 193, 253/1, 253/2, 253/3, 383/1 i 407 w Stykowie

2019-06-26

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

  Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

 że od dnia 26.06.2019 r. do dnia 25.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 193 o pow. 0,09 ha, nr 253/1 o pow. 0,22 ha, nr 253/2 o pow. 0,07 ha, nr 253/3 o pow. 0,05 ha, nr 383/1 o pow. 0,07 ha i nr 407 o pow. 0,15 ha, położonych w miejscowości Styków (obręb 0015), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 193, 253/1, 253/2, 253/3, 383/1 i 407 w Stykowie

Wybory ławników kadencja 2020-2023

2019-06-17

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy w Brodach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Starachowicach 1 ławnik
- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 ławnik, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późniejszymi zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

Czytaj więcej o: Wybory ławników kadencja 2020-2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-06-10

 WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w użyczenie następujące nieruchomości:

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/4 w Dziurowie

2019-05-31

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

że od dnia 03.06.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/4 o pow. 0,52 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 184/1, 486, 487, 601 i 602 w Kuczowie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 03.06.2019 r. do dnia 02.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 184/1 o pow. 0,09 ha, nr 486 o pow. 0,21 ha, nr 487 o pow. 0,28 ha, nr 601 o pow. 0,23 ha i nr 602 o pow. 0,08 ha, położonych w miejscowości Kuczów (obręb 0008), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 434 i 453/2 w Rudzie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

że od dnia 27.05.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 434 o pow. 0,29 ha i 453/2 o pow. 0,21 ha, położonych w miejscowości Ruda (obręb 0012), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy w Brodach.

 

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

2019-05-28

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

2019-05-17

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl”, adres siedziby: Kuczów, ulica Wysoka 144, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: „Z kulturą na wesoło”. Do dnia 28.05.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019r.

2019-05-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-04-08

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2019-03-11

PB.6845.2.2019                                                                                                       Brody dn.07.03.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2019-03-04

WÓJT GMINY BRODY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie

2019-02-15

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 25.02.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Postanowienie Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018

2019-02-14

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów na rok 2019

2019-02-12

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-11

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 11.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 175 o pow. 0,50 ha, nr 176 o pow. 0,32 ha, nr 356 o pow. 0,20 ha i nr 357 o pow. 0,04 ha, położonych w miejscowości Bór Kunowski (obręb 0002), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WA.RUZ.421.370.2018.WC z dnia 28 stycznia 2019r.

2019-02-07

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2019-02-07

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 07.02.2019 r. do dnia 11.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 506 o pow. 0,08 ha, położonej  w miejscowości Ruda (obręb 0012), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

2019-01-16

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert w 2019 roku

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.25.2018

2019-01-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:7273