Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 313045 T Lubienia Podlesie Komorniki”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zakres prac obejmuje wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Lubienia na odcinku 0,5km od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Zachodnia) w tym:

 1. Zorganizowanie i udział w wizji w terenie z  przedstawicielem Zamawiającego celem uzgodnienia lokalizacji punktów oświetlenia ulicznego w terminie.
 2. Pozyskanie niezbędnych map celem przygotowania dokumentacji projektowej.
 3. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, uzyskanie wypisu i wyrysu z mpzp Gminy Brody.
 4. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 5. Dokonanie uzgodnienia koncepcji projektowej z Zamawiającym w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.
 6. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wielobranżowego (część opisowa i rysunkowa).
 7. Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla przewidywanych robót.
 8. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ST, SST) odpowiednio dla rodzajów robót.
 9. Przygotowanie wniosków, wystąpień, uzyskanie wszelkich uzgodnień.
 10. Uzgodnienie projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami.
 11. Uzyskaniem stosowych decyzji administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą PB oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projektowych przez Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

W ofercie stanowiącej załącznik do zaproszenia należy określić cenę brutto za wykonanie w/w dokumentacji.

Płatność na podstawie faktury za wykonanie przedmiotu zapytania w terminie do 30 dni od daty spisania protokołu zdawczo odbiorczego wykonanej dokumentacji.

Ważność oferty: 30 dni od dnia złożenia.

Kryterium oceny ofert

 

Cena – 100%

 • Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową (łączną dla całego zakresu) oraz musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Należy podać cenę brutto uwzględniającą podatek VAT.
 • Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
 • Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie umowne.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

od dnia zawarcia umowy do dnia 10.03. 2020 r.

 

Opis sposobu sporządzenia oferty.

 • Ofertę należy opracować w formie pisemnej w języku polskim zgodnie ze wzorem
  formularza oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

            Oferty należy składać do 05.12.2019r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019r o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-11-26
Data publikacji:2019-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:331