Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy  Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 • Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy w Brodach i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. Ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową.

 • Obsługa bankowa obejmować ma okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2023 r., wykonanie czynności/usług:
 • otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich,
 • otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych,
 • otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych,
 • zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej,
 • realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych składanych elektronicznie. W przypadku awarii systemu bank zapewni realizację przelewów w formie papierowej,
 • przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,
 • realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów – formularzu uprawnień pełnomocników,
 • lokowanie środków zgromadzonych na rachunkach,
 • udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
 • realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących,
 • dokonywanie przelewów w obrębie Banku,
 • sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej. W przypadku awarii systemu bank prześle drogą pocztową wyciągi bankowe,,
 • wydawanie i obsługa kart płatniczych,
 • Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja (naliczenie) odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca
  w ostatnim dniu kalendarzowym. Stopa WIBID 1M będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M)
 • Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością  i charakterem.

 

 • Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat.

        Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika    określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością  i charakterem (do stawki WIBID 1M).

 

 • Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej w kwocie nieprzekraczającej 2. 000.000 zł.

Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,

- Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,

- Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,

- Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

- Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia.

- Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

- Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.

- W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.

 • świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków,
  depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
  • Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć: sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego, Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek.

Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności.

Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie papierowej  - w wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego.

Zamawiający uzyska codziennie raporty o wszystkich otrzymanych płatnościach, saldach i naliczonych odsetkach.

 • Funkcjonalny system bankowości elektronicznej umożliwi za pomocą sieci Internet
  w szczególności:
 • dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych), również z datą przyszłą przelewu, z możliwością przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem
  do Banku, dokonywanie jednorazowego wysyłania grupy przelewów, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;
 • ścisłe umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie
  z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji, z uwzględnieniem różnej klasy podpisów,
 • uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym, do informacji
  o stanie środków na rachunkach oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym:
 1. tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach bankowych (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków) z funkcją sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji,
 2. podglądu aktualnego salda na wybranym rachunku (wybranej grupie rachunków)
 3. pobierania wyciągów w postaci plików, z możliwością ich automatycznego drukowania wraz z pojedynczymi poleceniami przelewów,
 4. ułatwienie zarządzania płynnością poprzez monitoring (podgląd) stanu rachunków i operacji bankowych na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego,
 5. informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie,
 6. tworzenie zbiorów kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych,
 7. przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty, ciągu znaków z tytułu przelewu i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum;
 • Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej
  do Urzędzie Gminy w Brodach oraz do wszystkich jednostkach organizacyjnych,
  a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy.
 • Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym
  i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na:
 1. w ciągu 1 miesiąca od podpisania "Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu” , Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu.
 2. telefonicznej obsłudze typu help dysk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
  • Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej:
 • system powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego;
 • na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający realizuje połączenie z Internetem za pomocą serwera Proxy (squid 3.1.10) oraz dysponuje systemami operacyjnymi: Windows 7, 8, 10 z przeglądarkami internetowymi: Firefox (ostatnie trzy wersje) i wyższe;
 • system powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 lub wyższej;
 • bezpieczna komunikacja przez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem o długości co najmniej 128 bitów;
 • system powinien umożliwić logowanie:
 1. za pomocą hasła maskowanego,
 2. za pomocą klawiatury komputerowej,
 3. z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika
 • system powinien umożliwiać:
 1. ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji,
 2. akceptację transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów,
 3. sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet,
 4. tworzenie rejestru czynności użytkowników,
 5. jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
 6. informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
  z systemem, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank.
 • zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie,
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
  • Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie
   i papierowo).

Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach
i systemach.

W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości elektronicznej, do wysokości 1 mln zł, Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR.

W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość wysyłania przelewów poniżej 1 000 000 zł, w wyjątkowych sytuacjach, również przez system SORBNET.

W przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w czasie rzeczywistym.

Polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach.

 • Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 • Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na:
 • Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów,
 • W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Zapewnienie obsługi gotówkowej (w banknotach i bilonie) w formie zamkniętej dla potrzeb podmiotów objętych zamówieniem.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 • Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie zobowiązane były
  do zachowania tajemnicy bankowej.

 

Zamówienie nie obejmuje wypłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych). Na powyższą usługę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach związany jest odrębną umową.

Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Brody na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług  bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Brodach, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 

 1. TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres od 01-01-2020r. do 31-12-2023r

 

 1. OPIS SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERTY

 

 • Wykonawca przedstawi ofertę zgodne z wymogami zaproszenia w  formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 • Wraz z formularzem oferty należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które składają się  na ofertę
 • Formularz oferty (wzór - załącznik do zaproszenia) oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty składające się na ofertę  muszą być podpisane przez Wykonawcę. (podpis nieczytelny z pieczątka   imienną, a przypadku  braku pieczątki czytelny podpis).
 • Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze KRS, a w przypadku przedsię­biorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właści­wym rejestrze ( np. w ewidencji działalności gospodarczej) lub  innym dokumencie.
 • Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści   jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  zgodność z oryginałem  (kopia powinna być poświadczona  notarialnie).
 • Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
 • Wykonawca może  złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wykonawca ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na zamawiającego:

Gmina Brody

 1. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy

-będzie posiadać oznaczenia:

 

 

Oferta na zadanie: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy  Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

- nie otwierać przed dniem 12 listopada 2019 r. godz. 10.00

 

 • W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty
  w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa). W przypadku błędnego oznaczenia koperty z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem  kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane  z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę.
 • Proponuje się aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane. Miejsca
  w których Wykonawca  naniósł  jakiekolwiek   poprawki  muszą być  parafowane przez  osoby podpisujące ofertę.
 • Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

 

 

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY

 

 • Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
 • Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

            Przed przystąpieniem  do oceny ofert wg kryteriów, Komisja dokona sprawdzenia warunków wymaganych przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów.

            Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i niniejszym zaproszeniem, zostaną odrzucone.

            II etap – ocena merytoryczna.

W tym etapie w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki formalne Komisja dokona oceny ich ofert, według następujących kryteriów i przyporządkowanych im wag procentowych:

- Kryterium I – cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku – waga 60 %,

- Kryterium II – oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunku bankowym – waga 10 %,

- Kryterium III – oprocentowanie lokat automatycznych– waga 20 %,

- Kryterium IV – oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – waga 10 %.

 

 • Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać oferta ze wszystkich kryteriów wynosi 100,00 przy czym 1 % = 1 pkt.. Zamawiający przy wyliczaniu punktów przyjmuje zasadę zaokrąglania wielkości wynikającej z wyliczeń do dwóch miejsc po przecinku.
 • Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans sumy punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach, licząc wg wzoru:

 

Najkorzystniejsza oferta = ilość punktów danej oferty uzyskanych w I Kryterium

       + ilość punktów danej oferty uzyskanych w II Kryterium

       + ilość punktów danej oferty uzyskanych w III Kryterium

       + ilość punktów danej oferty uzyskanych w IV Kryterium

 

 

 • Liczba punktów jaką dana oferta otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, będzie obliczona na podstawie następujących zależności:

           

1) cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku:

 

W miesięcznej opłacie za prowadzenie rachunku należy ująć wszelkie koszty związane z czynnościami opisanymi w niniejszym postępowaniu.

 

Cenę należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.                Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.

 

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

 

        Ilość punktów               Opłata naj.   x   60

danej oferty uzyskanych = ----------------------------

       w I Kryterium                          Opłata of.

 

 

Gdzie:

Opłata of. – oznacza wielkość opłaty rozpatrywanej oferty

Opłata  naj. – oznacza najkorzystniejszą opłatę (najniższą) z pośród wszystkich rozpatrywanych ofert

 

Maksymalna ilość punków jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt.

 

2) oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie gromadzonych na rachunkach bankowych w skali roku:

 

Przy oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących porównywalny będzie współczynnik X, o który będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

 

        Ilość punktów               X of.   x   10

danej oferty uzyskanych = -------------------

       w II Kryterium                   X naj.

 

Gdzie:

X of. – oznacza proponowany stały współczynnik X przez rozpatrywaną ofertę

X naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

 

3) oprocentowanie lokat automatycznych:

 

Przy oprocentowaniu lokat automatycznych porównywalny będzie współczynnik Y o który będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID ON ogłoszona jako złotowe depozyty bankowe na dany dzień, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25

 

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

 

        Ilość punktów               Y of.   x   20

danej oferty uzyskanych = ---------------------

       w III Kryterium                 Y naj.

 

Gdzie:

Y of. – oznacza proponowany stały współczynnik Y przez rozpatrywaną ofertę

Y naj. – oznacza najkorzystniejszy (najwyższy) proponowany stały współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20 pkt.

 

 

4) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego

 

Przy oprocentowaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym porównywalny będzie współczynnik Z, o który będzie korygowana stopa WIBOR 1M ogłoszona jako złotowe depozyty międzybankowe na dany dzień.

 

Ilość punktów w tym kryterium dla danej oferty zostanie obliczona według wzoru:

 

        Ilość punktów                      Z naj.   x   10

danej oferty uzyskanych  Z = -----------------------------

       w IV Kryterium                          Z of.

 

Gdzie:

Z – współczynnik wyliczony dla każdej oferty

Z of. – oznacza proponowany stały współczynnik Z przez rozpatrywaną ofertę

Z naj. – oznacza najkorzystniejszy proponowany współczynnik spośród wszystkich rozpatrywanych ofert

 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.

 

 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę.

 

           

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3; 27 – 230 Brody
, Biuro Obsługi Mieszkańców (parter),
w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.
do godz. 9:45.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym  terminie  zostaną zwrócone  Wykonawcom.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada  2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3; 27 – 230 Brody, w pokoju nr 102 (sala narad).

          Otwarcie ofert jest jawne.

 

 

 1. WARUNKI UMOWY  

 

 • Umowa ogólna zostanie zawarta z Gminą Brody na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Brodach jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych, np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgodniona z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w wyniku prowadzonego postępowania.
 • Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
 • Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
 • Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie same prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą.
 • Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
 • Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,
 • Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,
 • Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
 • Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
 • Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zamówienia.
 • Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
 • Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego.
 • W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
 • Pozostałe postanowienia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński, Dorota Dyka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:276