Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2019

Ogłoszenie nr 608558-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Gmina Brody: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3 , 27-230  Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205,

e-mail inwestycyjny.brody@vp.pl, faks 412 711 231.

Adres strony internetowej (URL): www.brody.info.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.brody.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.brody.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.
Adres:
Urząd Gminy w Brodach u. Stanisława Staszica 3; 27 - 230 Brody

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

Numer referencyjny: I.271.BO.19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy w Brodach i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. Ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. 4.2 Obsługa bankowa obejmować ma okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2023 r., wykonanie czynności/usług: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych, 3) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot, 4) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 5) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych składanych elektronicznie. W przypadku awarii systemu bank zapewni realizację przelewów w formie papierowej, 6) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 7) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów – formularzu uprawnień pełnomocników, 8) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki , 9) lokowanie środków zgromadzonych na rachunkach, 10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 11) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat. Bank zapewni placówkę wyposażoną we wrzutnię nocną, wpłato mat i bankomat, 12) realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących, 13) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 14) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej. W przypadku awarii systemu bank prześle drogą pocztową wyciągi bankowe,, 15) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 16) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS, 17) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja (naliczenie) odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Stopa WIBID 1M będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M) 18) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. 19) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M). 20) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej w kwocie nieprzekraczającej 2. 000.000 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie – oświadczenie o poddaniu się egzekucji, - Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. - Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. - Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. - W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 21) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 4.3 Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć: sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego, Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego. 4.4 Rachunek sum depozytowych umożliwi automatyczną obsługę wielu depozytów, poprzez indywidualne rachunki wirtualne, bez względu na ich wartość i pozwoli na ewidencjonowanie odsetek bankowych od poszczególnych sum depozytowych (np. kaucji) w taki sposób aby odsetki były doliczane do poszczególnych pozycji depozytowych i zwracane wraz z kaucją. System umożliwi również zarządzanie wpłatami dokonanymi bezpośrednio na rachunek sum depozytowych (w przypadku braku możliwości przyporządkowania interesantowi indywidualnego rachunku wirtualnego przed wpłatą np. wadia) i ewidencjonowanie odsetek bankowych od poszczególnych kwot. Zamawiający uzyska codziennie raporty o wszystkich otrzymanych płatnościach, saldach i naliczonych odsetkach. 4.5 Funkcjonalny system bankowości elektronicznej umożliwi za pomocą sieci Internet w szczególności: 1) dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych), również z datą przyszłą przelewu, z możliwością przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do Banku, dokonywanie jednorazowego wysyłania grupy przelewów, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych; 2) ścisłe umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji, z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, 3) uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym, do informacji o stanie środków na rachunkach oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym: a) tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach bankowych (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków) z funkcją sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji, b) podglądu aktualnego salda na wybranym rachunku (wybranej grupie rachunków) c) pobierania wyciągów w postaci plików, z możliwością ich automatycznego drukowania wraz z pojedynczymi poleceniami przelewów, d) ułatwienie zarządzania płynnością poprzez monitoring (podgląd) stanu rachunków i operacji bankowych na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, e) informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, f) tworzenie zbiorów kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych, g) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty, ciągu znaków z tytułu przelewu i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; 4) Zapewnienie komunikacji z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej w zakresie : a) dodania nowego użytkownika systemu bankowości elektronicznej, b) składania wniosku o otwarcie nowego rachunku bankowego, c) składania reklamacji i ich rozpatrywanie przez Bank; 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej do Urzędzie Gminy w Brodach oraz do wszystkich jednostkach organizacyjnych, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy. 6) Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na: a) w ciągu 1 miesiąca od podpisania "Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu” , Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu. b) telefonicznej obsłudze typu help dysk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 4.6 Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej: 1) system powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego; 2) na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający realizuje połączenie z Internetem za pomocą serwera Proxy (squid 3.1.10) oraz dysponuje systemami operacyjnymi: Windows 7, 8, 10 z przeglądarkami internetowymi: Firefox (ostatnie trzy wersje) i wyższe, Internet Explorer 11.; 3) system powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 lub wyższej; 4) bezpieczna komunikacja przez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem o długości co najmniej 128 bitów; 5) system powinien umożliwić logowanie: a) za pomocą hasła maskowanego, b) za pomocą klawiatury komputerowej, c) za pomocą klawiatury ekranowej, d) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika 6) system powinien umożliwiać: a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, b) akceptację transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów, c) ustawienie limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, d) sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, e) tworzenie rejestru czynności użytkowników, f) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, g) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank. 7) zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego, 8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 4.7 Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo). Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości elektronicznej, do wysokości 1 mln zł, Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość wysyłania przelewów poniżej 1 000 000 zł, w wyjątkowych sytuacjach, również przez system SORBNET. W przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w czasie rzeczywistym. Polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach. 4.8 Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 4.9 Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na: 1) Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów, 2) W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (czek elektroniczny) 3) Zapewnienie obsługi gotówkowej (w banknotach i bilonie) w formie zamkniętej dla potrzeb podmiotów objętych zamówieniem. Zamawiający powinien zapewnić przynajmniej 1 wrzutnię nocną. 4.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 4.11 Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie zobowiązane były do zachowania tajemnicy bankowej. Zamówienie nie obejmuje wypłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych). Na powyższą usługę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach związany jest odrębną umową. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Brody na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Brodach, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 66110000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe ( t.j. Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz.128 ze zmianami). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy; w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku

60,00

oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunku bankowym

10,00

oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT)

20,00

oprocentowanie kredytu krótkoterminowego

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz dopuszczalne są wyłącznie w granicach nienaruszających art. 144 ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-10-10
Data publikacji:2019-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:266