Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w garażu OSP w Lubieni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w garażu OSP w Lubieni”.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie posadzki w garażu OSP w Lubieni o powierzchni 55m2.

szlifowanie betonu

naprawa ubytków

wykonanie uszczelnienia na styku betonów w miejscu gdzie występują wypływy wody gruntowej

gruntowanie podłoża

wykonanie warstwy zasadniczej w kolorze wraz z lakierowaniem

 1. TERMIN WYKONANIA

 

 • 30 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

 • Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 • Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto.
 • Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją, a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, wszystkie pochodne w tym materiały, robocizna, transport, dostawa, ubezpieczenia itp.
 • Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
 • Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

 1. OCENA OFERT

 

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 Cena oferty        -  100 %  (max 100 pkt)

                                                                     

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach – Biuro Obsługi Mieszkańców (parter) w terminie do dnia 16 października 2019 r. do godz. 10.00

 inwestycyjny.brody@vp.pl

 • Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

OFERTA:  „Wykonanie  posadzki z żywicy epoksydowej w garażu OSP w Lubieni”.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
  i finansowych z tego tytułu.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:215