Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2019

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VIII/ 68 /19  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset  tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2019 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

 • Seria K19 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria L19 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria Ł19 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria M19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria N19 o wartości 200.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria O19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria P19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria R19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria S19 o wartości 300.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;
 • Seria T19 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2019 r.;

 

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

 • W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K19, L19, M19;
 • W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii Ł19, O19;
 • W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii N19, P19;
 • W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii R19;
 • W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii  S19;
 • W 2028 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii T19;

 

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 1. Zadania Agenta Emisji

Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:

 • Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
 • Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
 • Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
 • Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

 

 1. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
 • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
 • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 • Są bankiem lub domem maklerskim,
 • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
 • Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

 

 • Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

 • Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
 • Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
 • W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
 • Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
 • Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 • W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

 • Ze strony Emitenta: Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody,

Dane kontaktowe: tel. +48 694 434 630, e-mail: dorota.dyka@brody.info.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
  1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

 • Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr VIII/  68  /19 Rady Gminy w Brodach
  z dnia 30 sierpnia 2019 r.;
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
 • Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
 • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Brody. Nie otwierać przed dniem   27 września 2019 r. godz.12:00.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

 • Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
 • Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 • Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
 • Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, nie później niż do dnia 27 września 2019 r. do godziny 11:45.

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

 • Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Brody, ul Staszica 3, 27-230 Brody, w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00  w sposób jawny.
 • Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
 • Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
 • W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 06 września 2019 r., wynoszący 1,79%.
 • Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
 • W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

 

 1. Zawarcie umowy

Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:

 • Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
 • Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
 • Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-09-06
Data publikacji:2019-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Dyka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:217