Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej
o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia”.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 • Wykonanie wiaty w miejscowości Brody o wymiarach min 5 x 3 m, wysokości w szczycie max. 4m, dach dwuspadowy.
 • słupy drewniane o przekroju 0,15x0,15 m, płatew o przekroju 0,15 x 0,18 m, krokwie
  o przekroju 0,06x0,14 m,
 • wykonanie deskowania dachu i ściany tylnej
 • wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,7 m
 • wykonanie stołu i 2 ławek o dł. min. 2,7m.
 • grill betonowy (typu ogrodowy) z ruchomym rusztem – przykładowy rysunek poniżej

 

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA

 

 • 30 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

 • Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 • Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto.
 • Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją, a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, wszystkie pochodne w tym materiały, robocizna, transport, dostawa, ubezpieczenia itp.
 • Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
 • Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

 1. OCENA OFERT

 

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 Cena oferty        -  100 %  (max 100 pkt)

                                                                     

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach pok. 103 (sekretariat)
  w terminie do dnia 6 września 2019 r. do godz. 10.00 brody@vp.pl
 • Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

OFERTA:  „Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia”.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
  i finansowych z tego tytułu.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-08-28
Data publikacji:2019-08-28
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:209