Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„ Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody ”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Brody na lata 2021 - 2030 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.

Strategia powinna zawierać:

 

 • diagnozę stanu obecnego w oparciu o:
 1. strukturę demograficzną społeczności,
 2. aktualna diagnoza społeczno – gospodarcza Gminy Brody,
 3. trendy rozwojowe m. in. demograficzne,
 4. planowane przedsięwzięcia w latach 2021 – 2030
 5. sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,
 6. sytuację mieszkaniowa i infrastrukturę,
 7. sytuację edukacyjną,
 8. opis stanu opieki zdrowotnej,
 9. charakterystykę życia kulturalnego,
 10. charakterystykę grup społecznych,
 11. stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych.

 

 • wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność);
 • wskazanie metod realizacji celów;
 • ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

 

Na strategie składa się:

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań, a odbiciem identycznych zagadnień, danych z terenu kraju jako porównywalne;

- część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Brody, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły
i słabości Gminy Brody w zakresie analizowanych sfer społecznych.

Wykonawca zobowiązany jest również do zaprezentowania i omówienia opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brody na lata 2021 – 2030 na Sesji Rady Gminy Brody.

 1. Termin wykonania.

- w terminie do 20.11.2020r.

 

 1. Przygotowanie oferty

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie:

„OFERTA na Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Brody”.

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

Oferty należy składać do 13.07.2020r do godz. 1000 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody – Biuro Obsługi Mieszkańca (parter) lub na adres inwestycje@brody.info.pl                                                                                        

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-07-03
Data publikacji:2020-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:203