OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY Znak: ZOŚ.6220.01.09.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

informuję

że w dniu 15.11.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie” wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie – zlokalizowanego na dz. ew. 44, 47/6, 54/3, 178/2, 179/2, 180/8, 193/4 obr. 0003 Brody; 146/22, 146/27, obr. 0012 Ruda, jedn. ew. 261102_2 Brody, pow. Starachowicki, woj. świętokrzyskie. Decyzja została wydana na wniosek PGW Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00 – 844 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Pana Ryszarda Wiosnę ul. Wernera 4A, 26 – 600 Radom. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 poniedziałek 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3 oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

 Marzena Bernat

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2019-11-28
Data publikacji:2019-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Michał Karwacki
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:253