Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-06-19 ( Imieniny: Gerwazego, Protazego)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

                                                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 150/2019 z dnia 16.10.2019 r.

PB.6840.3.2019

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0003 Brody jako działka nr 1020/2, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce

Lp.
Nr
działki
Pow.
ogólna w ha
Opis nieruchomości,
położenie
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Cena Netto
nieruchomości
w zł.
Numer
Księgi
Wieczystej
UWAGI

1.

1020/2

0,1063

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, częściowo ogrodzona, teren w miarę płaski, kształt działki regularny w zarysie prostokątnym, stanowi wydłużony pas gruntu, posiada dostęp do drogi publicznej,

położona w miejscowości BRODY

Obręb 0003

przy ul. Piaskowej 24

gmina Brody

powiat starachowicki

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r.,
nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19.MNe/RM. Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej i zabudowy zagrodowej. Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe.

21 400,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KI1H/00008309/5

.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.2018.2204 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 03.12.2019 r.

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 03.12.2019 r.

W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym  terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Brody i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 21.10.2019 r. do dnia 11.11.2019 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 (sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub  tel. 041  271-12-31 wew. 220.

 WÓJT GMINY BRODY

 Marzena Bernat

Autor: Urszula Miśkiewicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-21 10:00:19przez: Urszula Miśkiewicz
Opublikowano:2019-10-21 00:00:00przez: Urszula Miśkiewicz
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Brody
Odwiedziny:438

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo