Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2019

PB.6845.9.2019                                                                                                             Brody dn. 03.10.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.
 Nr działki
 Powierzchnia w ha
 Opis nieruchomości,
położenie
 Przeznaczenie w planie miejscowym
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł  i termin wnoszenia opłat
Nr Księgi Wieczystej Dokument własności
 Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
 
1
 
453
 
1,1600
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Brodach przy ul. Stoczki.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r., powyższa nieruchomość  przeznaczona jest  pod uprawy rolne – teren oznaczony symbolem - R
 185,70 zł
(słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć 70/100)
Zwolniony z podatku VAT
Czynsz roczny, płatny w terminie do 30 października każdego roku.
Księga wieczysta nr
KI1H/00023550/0
Dzierżawa
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Uwaga:

Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Podania - oferty należy składać w Urzdzie Gminy Brody, z siedzibą ul. St. staszica 3, 27-230 Brody.

  • Okres zawarcia umowy dzierżawy - 3 lata.
  • Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.
  • Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 07.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.
  • Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2019-10-07
Data publikacji:2019-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:249