Ogłoszenie - rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2019

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

 

Nr za-da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2019 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2019 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania
(na podst. oferty):

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Piłka nożna naszą pasją

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12.2019

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich – Krynki 2019

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”
Rudnik ul. Starachowicka 27, 27-230 Brody

01.07.2019 – 17.12.2019

 

3

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody.

Profilaktyka uzależnień w Gminie Brody

17 500,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Azyl” Kuczów, ul. Wysoka 144, 27-230 Brody

08.07.2019 –

17.12.2019r.

Suma:

73 500,00 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań (w przypadku, gdy stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym); zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu i opisu działań związanych z realizacją zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż określona w ofercie).  Na otwarty konkurs nadesłano cztery oferty od czterech stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18.06.2019 r. Na zadanie nr 3 pod nazwą „Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody.” wpłynęły dwie oferty. Komisja jednogłośnie stwierdziła,  ze oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno – Społecznego „Rodzina” nie spełniła wymogów formalnych i została odrzucona. Pozostałe oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Komisja rozpatrzyła wnioski pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawione plany działań oraz uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Po przeprowadzonej analizie ofert, przedstawiła opinię co do wysokości środków na poszczególne zadania. Wójt Gminy Brody zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotacje jak w powyższej tabeli.

Marzena Bernat

Wójt Gminy Brody

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-07-02
Data publikacji:2019-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:322