Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2019

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

§ 2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2019 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przeznaczonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

Wspieranie i upowszech-nianie kultury fizycznej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 40 000,00 zł

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2019 roku.

Stow. „Kamienna” Brody  105 000 zł.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

16 000,00 zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 18 000 zł.

Przeciw-działanie uzależ-nieniom i patologiom społecznym

3

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody.

18 000,00

Stow. Profilaktyczno - Społ. „Rodzina” Brody – 18000 zł

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje: 

74 000,00 zł

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem:  74 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy).

 

 

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).


§ 5.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 19 czerwca 2019r.
  oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2019 roku oraz Gminnym Programem Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.. Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Na konkurs mogą być składane wyłącznie oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 4. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 § 6.

 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 2. Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które oferent uzyskał inną dotację z budżetu Gminy Brody. W przypadku złożenia przez jedną organizację oferty pokrywającej się, zbieżnej pod względem tematyki, zakresu i terminu realizacji zadania z inną jej ofertą, podlega ona odrzuceniu.
 3. W przypadku realizacji zadania nr 3 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody”, wsparcie psychologiczne powinno być udzielane przez dyplomowanego psychoterapeutę oraz specjalistę psychologii uzależnień.

 § 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

 

Rozdział III

Kryteria i tryb wyboru ofert.

§ 8.

Ocena formalna

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

 1. a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym (pozycja nieobowiązkowa),
 2. b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
 3. c) oświadczenie Oferenta o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty (pozycja obowiązkowa). Oświadczenie to można zawrzeć w dziale VI oferty złożonej na konkurs;
 4. d) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (obowiązkowo tylko w przypadku wskazania partnera w ofercie);
 5. e) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które są potrzebne do realizacji danego zadania (nieobowiązkowo);
 6. f) referencje (nieobowiązkowo).

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 1. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

      oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Kopie dokumentów powinny być opatrzone poświadczeniem ich zgodności z oryginałem wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej. Nie spełnienie tych wymogów spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

 1. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 § 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty wraz z załącznikami i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie następujących kryteriów:
 1. a) zakładane rezultaty projektu: 0-4pkt.;
 2. b) analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;
 3. c) zasoby kadrowe - kwalifikacje osób realizujących zadanie: 0-6pkt.;
 4. d) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 § 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni licząc od ostatniego dnia przyjmowania ofert, pod warunkiem że nie nastąpią ważne okoliczności niezależne od gminy Brody, które wymagają przekroczenia tego terminu.

 

Rozdział IV

Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29 Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 § 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
 2. podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze  zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,

sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

 1. realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.
 2. W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10 %, natomiast zmniejszenie kosztów danej pozycji w dowolnej wysokości.

 

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

 1. Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
 2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 § 14.

 1. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:
 2. a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy
 3. b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej w przypadku

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

    z nią związanej.

 § 15.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.
 2. Wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 pok. 200, tel. 41 271 12 31 e-mail: gmina@brody.info.pl .

 

Rozdział VI

Informacja dodatkowa.

§ 16.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą:
 2. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail gmina@brody.info.pl

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2019-05-28
Data publikacji:2019-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Zawłocki
Liczba odwiedzin:240