Obsługa Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2020

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Obsłudze Gminy Brody w zakresie audytu wewnętrznego”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Gminy Brody w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Brody i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody
w okresie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r., a w szczególności:

 • przeprowadzenia co najmniej 4 zadań audytowych, w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r. w tym audytu bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z wymogami KRI),
 • sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 – w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.,
 • przygotowania planu audytu wewnętrznego na rok 2021, w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 • przeprowadzenia czynności doradczych i konsultacyjnych w ważnych sprawach na wniosek Wójta Gminy.

Wykonawcą zamówienia  może być:

 

 • Osoba fizyczna spełniająca warunki określone art. 286 ustawy o finansach publicznych.
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone art. 286 ustawy o finansach publicznych.
 • Spółka lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego
  w jednostce osoby spełniające warunki określone art. 286 ustawy o finansach publicznych.

Kryterium oceny ofert

 

Cena – 100%

 • Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową (łączną dla całego zakresu) oraz musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Należy podać cenę brutto uwzględniającą podatek VAT.
 • Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
 • Cena oferty będzie stanowić dla Wykonawcy wynagrodzenie umowne.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r.

 

Warunki płatności:

 • Za wykonanie przedmiotu zamówienia  ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie
  miesięcznych rachunków/faktur wystawianych przez Wykonawcę.
 • Zapłata rachunku nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
  wpływu  rachunku/faktury  do siedziby  Zamawiającego.

 

Opis sposobu sporządzenia oferty.

 • Ofertę należy opracować w formie pisemnej w języku polskim zgodnie ze wzorem
  formularza oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach
  publicznych w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

 

            Oferty należy składać do 06.03.2020r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020r o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2020-02-28
Data publikacji:2020-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:426