Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr 95/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2020

25 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 95/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

 Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na  stanowisko podinspektora ds. obsługi biura Rady Gminy w Brodach

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. doświadczenie zawodowe: min. 3 -letni staż,
  4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
21 września 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 21 września 2020r

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu " Karta Mieszkańca Gminy Brody"

11 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

11 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

8 września 2020
Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.20.2020

WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

PB.6845.2.2020

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1,2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do  publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18, stanowiącej własność Gminy Brody – przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

8 września 2020
Czytaj więcej o: WYKAZ Znak: PB.6845.2.2020

Ogłoszenie nr 2 PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

7 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 2 PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Brody złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 24.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 r. i zatwierdzenie planu finansowego po dokonanych zmianach.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.202o r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2020 r.

Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

Ogłoszenie nr 582177-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.

Gmina Brody: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

7 września 2020
Czytaj więcej o: Budowa budynku obsługi węzła turystycznego w miejscowości Krynki – II etap

Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I - Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

 

 

7 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójt Gminy Brody ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

7 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 01.09.2020r

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.09.2020r.

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie, przy ul. Starotorze, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

4 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02.09.2020r.

Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody”

3 września 2020
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku, przy ul. Ostrowieckiej, gmina Brody, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny netto do sprzedaży.

3 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.08.2020 r.

Sesja nadzwyczajna Nr X/20

3 września 2020
Czytaj więcej o: Sesja nadzwyczajna Nr X/20

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia „Brody nad Kamienną” adres: ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody (KRS: 0000253010); na realizację zadania pod nazwą: „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”. Do dnia 07.09.2020r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

27 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Obwieszczenie

 Brody, dnia 24.08.2020 r.

PB.6845.1.2020 

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

Nr
działki

 

Pow.

w ha

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 174/7

3/7

 0,0281

0,0039

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Stykowie
w pobliżu
ul. Poprzecznej

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XI/71/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016 r., nieruchomość przeznaczona dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – teren oznaczony symbolem 2.MN/U.

 128,00 zł

 

Do czynszu zostanie naliczony należny podatek VAT

 

Czynsz roczny płatny
w terminie do 30 września każdego roku.

KI1H/00025242/2

 

Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ogródek przydomowy

UWAGA:

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Brody określającego wysokość stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

 

WÓJT GMINY BRODY

/-/ Marzena Bernat

 

Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,

Okres zawarcia umowy dzierżawy – 1 rok.

Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 31.08.2020 r. do dnia 20.09 .2020 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

24 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie