Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Ogłoszenie nr 621851-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Gmina Brody: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, gmina Brody

Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

Ogłoszenie nr 620704-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej nr 313032 T Brody Osiedle - Krynki wraz z chodnikiem i oświetleniem

ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Nr141/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr141/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie Nr140/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr140/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie Nr137/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr137/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 27 września 2019 roku

Uchwała Nr 127/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 127/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Brody

Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy  Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych

Sesja NrX/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 roku

4 listopada 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrX/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 roku

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Sportowego „Kamienna” adres: ul. Radomska 34 27-230 Brody (KRS: 0000025079); na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i rywalizacja sportowa poprzez piłkę nożną”. Do dnia 07.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 08.11.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - oferta w trybie tzw. małych grantów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczie uczniów po aktualizacji X.2019r.

Rejestr placówek niepublicznych

28 października 2019
Czytaj więcej o: Rejestr placówek niepublicznych

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019r.

28 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 października 2019 roku

25 października 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie z planu miejscowego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie z planu miejscowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie lub wypisu ze studium

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie zaświadczenia o terenie lub wypisu ze studium

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

24 października 2019
Czytaj więcej o: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy